Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pracownik dydaktyczny/naukowy z wykładem na uczelni partnerskiej

Pracownicy ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie mogą realizować wyjazdy w celu nauczania, prowadzenia wykładów, prowadzenia ćwiczeń lub warsztatów. Taki rodzaj mobilności umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw prowadzenie zajęć dydaktycznych w dowolnej dyscyplinie akademickiej. Celem takiego wyjazdu jest zapewnienie wysokiej jakości działań w zakresie mobilności o maksymalnym wpływie. Mobilność pracownika musi być związana z rozwojem zawodowym oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi

Czas trwania mobilności pomiędzy państwami członkowskimi UE i państwami stowarzyszonymi z Programem musi wynosić od 5 dni do 2 miesięcy (60 dni) fizycznej mobilności, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie dydaktyczne musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym innym okresie pobytu krótszym niż jeden tydzień). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. Obowiązujące wyjątki: Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub dowolny inny okres pobytu krótszy niż jeden tydzień) zostaje ograniczona do 4 godzin.

Pracownik może wyjechać w celu nauczania do uczelni partnerskiej, z którą Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego ma podpisaną umowę partnerską w ramach Programu Erasmus+. Listę uczelni partnerskich znajdziesz tutaj  (lista uczelni partnerskich)

Formalności

1. Pracownik ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie składa formularz zgłoszeniowy w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, z nazwą instytucji, do której chce wyjechać oraz terminem wyjazdu.

2. Pracownik uzupełnia i podpisuje porozumienie o programie szkolenia (Training Agreement), które zawiera informacje o miejscu odbywania szkolenia oraz programie, jego celach i założeniach, które będą realizowane w wybranej placówce.

3. Pracownik podpisuje umowę finansową, w której zawarte są informacje dotyczące kwoty dofinansowania podróży i pobytu, liczbę dni fizycznej mobilności w wybranej uczelni zagranicznej oraz liczbę dni podróży.

4. Przed wyjazdem pracownik jest zobligowany do dostarczenia do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą polisy ubezpieczeniowej na czas podróży.

5. Po powrocie pracownik jest zobowiązany do wypełnienia raportu, który otrzymuje na e-maila z Agencji Narodowej oraz przedstawienia potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay).

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania