Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Erasmus+ Policy Statement 2021-2027

Głównym zadaniami w zakresie internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2021-2027 są:

· zwiększenie mobilności studentów, kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych,

· aktywizacja nowych projektów z zagranicznymi instytucjami partnerskimi

· oraz intensyfikacja działań dotyczących cyfryzacji kształcenia, czy obiegu dokumentów.

Cele te uczelnia będzie realizować poprzez organizację międzynarodowych wydarzeń, wymianę doświadczeń, udział w szkoleniach, projektach wielostronnych i sieciach szkół wyższych, a także poprzez aktywną wymianę studentów i pracowników w ramach nowej edycji Programu Erasmus+.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie poprzez stały rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej chciałaby stać się uczelnią, która przyciąga studentów nie tylko z kraju, ale z całego świata. Dlatego też zintensyfikujemy nasze wysiłki w kierunku harmonicznego uznawania efektów kształcenia, czy uzyskanych dyplomów poza granicami Rzeczpospolitej Polski oraz zapewnienia zintegrowanych rozwiązań w zakresie legitymacji studenckiej.

Jak uczelnia o praktycznym profilu kształcenia będziemy również sukcesywnie zwiększać mobilności studentów oparte na praktyce uznanych europejskich firm i instytucji. Ponadto będziemy dążyć do rozwoju mobilności mieszanych, czy krótkich jak Erasmus+ Project Week pozwalających nie tylko na pozyskanie wiedzy, ale rozwój umiejętności pragmatycznych i miękkich. Wierzymy, że wzajemna wymiana doświadczeń pozwoli nam na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich, rzeczowych czy finansowych, a także wdrożenie kolejnych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, czy zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla.

Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie będzie się kierowała zasadą równego dostępu do edukacji bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość czy wyznanie oraz będzie dążyła do stworzenia dogodnych warunków do studiowania dla osób niepełnosprawnych. Nasze działania będą dążyły do opracowania kolejnych programów zajęć prowadzonych w języku angielskim , co zdecydowanie zwiększy liczbę studentów przyjeżdżających do PWSZ w ramach wymiany stypendialnej.

W latach 2021-2027 nowy Program Erasmus+ będzie promowany poprzez sprawdzone działania (plakaty, ogłoszenia, kampanie informacyjne), a także poprzez spotkania z dotychczasowymi stypendystami Programu Erasmus i Erasmus+, którzy jako ambasadorzy przybliżą studentom i kadrze korzyści wynikające z udziału w programie.

Dla zapewnienia odpowiedniej promocji EPS, jej tekst będzie dostępny dla wszystkich studentów i pracowników uczelni jej tekst na stronie internetowej uczelni, na tablicy ogłoszeń Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, czy materiałach informacyjnych uczelni.

 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązujacą wewnętrznych aktów prawnych.