Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ocena okresowa

Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora,zatrudnieni w ramach umowy o pracę podlegają ocenie okresowej.

Nauczyciel akademicki ma obowiązek wypełnić formularz oceny i złożyć do Działu odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu oceny.

Ocena okresowa jest dokonywana obligatoryjnie nie rzadziej niż co 4 lata oraz nie częściej niż raz na 2 lata zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Pierwsza ocena okresowa może być dokonana względem nauczyciela akademickiego zatrudnionego przez co najmniej 12 miesięcy.

Ocena okresowa może być dokonywana dodatkowo na wniosek Rektora.

 

Pliki do pobrania