Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pracownik dydaktyczny/naukowy na szkoleniu za granicą

Pracownicy ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie mogą realizować wyjazdy w celu szkolenia. Taki rodzaj mobilności umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą które są istotne z punktu widzenia w ich codziennej pracy w instytucji szkolnictwa wyższego. Może to mieć formę szkoleń (z wyłączeniem konferencji) lub okresów obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej. Celem takiego wyjazdu jest zapewnienie wysokiej jakości działań w zakresie mobilności o maksymalnym wpływie. Mobilność pracownika musi być związana z rozwojem zawodowym, doskonaleniem umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w jego pracy oraz z wymianą doświadczeń.

Czas trwania mobilności pomiędzy państwami członkowskimi UE i państwami stowarzyszonymi z Programem musi wynosić od 2 dni do 2 miesięcy (60 dni) fizycznej mobilności, z wyłączeniem czasu podróży.

Pracownik może wyjechać w celu szkolenia do uczelni partnerskiej, z którą Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego ma podpisaną umowę partnerską w ramach Programu Erasmus+. Listę uczelni partnerskich znajdziesz tutaj (lista uczelni partnerskich) jak również do uczelni, z którą takiego porozumienia nie posiadamy oraz do instytucji nieakademickich takich jak: organy administracji publicznej, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe. 

Formalności

1. Pracownik ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie składa formularz zgłoszeniowy w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, z nazwą instytucji, do której chce wyjechać oraz terminem wyjazdu.

2. Pracownik uzupełnia i podpisuje porozumienie o programie szkolenia (Training Agreement), które zawiera informacje o miejscu odbywania szkolenia oraz programie, jego celach i założeniach, które będą realizowane w wybranej placówce.

3. Pracownik podpisuje umowę finansową, w której zawarte są informacje dotyczące kwoty dofinansowania podróży i pobytu, liczbę dni fizycznej mobilności w wybranej uczelni lub placówce zagranicznej oraz liczbę dni podróży.

4. Przed wyjazdem pracownik jest zobligowany do dostarczenia do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą polisy ubezpieczeniowej na czas podróży.

5. Po powrocie pracownik jest zobowiązany do wypełnienia raportu, który otrzymuje na e-maila z Agencji Narodowej oraz przedstawienia potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay).

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania