Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wsparcie dla osób z mniejszym szansami

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych dla osób z „mniejszymi szansami” może być przyznane na podstawie osobnego wniosku składanego do Narodowej Agencji:
- pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności  wyjeżdzającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej  i lub w celach szkoleniowych – na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania osoby towarzyszącej  (jeśli dotyczy)

Zasady finansowania 2022
Zasady finansowania 2023

Ryczałt dla każdego pracownika/uczestnika uprawnionego  na podstawie wniosku zaakceptowanego  przez NA do otrzymania dodatkowego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności (rozliczonego na podstawie kosztów rzeczywistych) – dodatkowo 100 Euro do kwoty standardowej.

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe np. faktury, rachunki dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów. Rachunki i faktury musza zawierać szczegółowy opis wydatku, którego dotyczą. Za rozliczenie odpowiedzialny jest Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze strategią na rzecz włączania społecznego i różnorodności polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2022-2027. 

 

Pliki do pobrania