Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Erasmus+ Policy Statement 2014-2020

Jednym z najważniejszych zadań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2014-2020 jest zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej oraz aktywizacja działań partnerskich. Cele te uczelnia będzie realizować poprzez wymianę doświadczeń, udział w szkoleniach, projektach wielostronnych i sieciach tematycznych a także poprzez aktywne uczestnictwo w projektach wymiany studentów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie planuje sukcesywnie zwiększać mobilność studentów oraz zaangażować się w nowe projekty z obecnymi i przyszłymi partnerami dążąc jednocześnie do stworzenia europejskiego modelu kształcenia na najwyższym poziomie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie poprzez stały rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej chciałaby się stać uczelnią, która przyciąga studentów nie tylko z kraju ale z całego świata.

Jednym z elementów rozwoju uczelni będzie szersze otwarcie na studentów zagranicznych. Obecna polityka PWSZ W Lesznie w tym zakresie skupia się na opracowaniu programu studiów prowadzonych w języku angielskim na europejskim poziomie. Umożliwi to dostęp do oferty edukacyjnej PWSZ studentom nie mówiącym w języku polskim, co zdecydowanie zwiększy liczbę studentów przyjeżdżających do PWSZ w ramach wymiany stypendialnej.

W latach 2014-2020 Program Erasmus+ będzie promowany poprzez dotychczasowe działania (plakaty, ogłoszenia, spotkania informacyjne), a także spotkania z dotychczasowymi stypendystami Programu Erasmus i Erasmu+, którzy przybliżą studentom i kadrze korzyści wynikające z udziału w programie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie będzie się kierowała zasadą równego dostępu do edukacji bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość czy wyznanie oraz będzie dążyła do stworzenia dogodnych warunków do studiowania dla osób niepełnosprawnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej promocji EPS, jej tekst będzie dostępny dla wszystkich studentów i pracowników uczelni jej tekst na stronie internetowej uczelni oraz na tablicy ogłoszeń Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą oraz Programów UE.

 

* Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.