Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 czerwca 2024

BIP (Blended Intensive Programme) - Słowenia

BIP (Blended Intensive Programme) - Słowenia

Zapraszamy do Novo Mesta w Słowenii, gdzie nasza partnerska uczelnia przygotowała BIP w celu zapewnienia wyjątkowego i najnowocześniejszego doświadczenia ucząc się zagranicą. Tematyka intensywnego kursu organizowanego przez Uniwersytet w Nowo Mesto to interdyscyplinarne poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dostępie do zintegrowanej opieki domowej dla osób starszych. Program przeznaczony jest dla studentów oraz dla nauczycieli akademickich.

Celem głównym BIP jest zapoznanie z wyzwaniami w dziedzinie zintegrowanej opieki domowej dla osób starszych oraz pomoc w znalezieniu innowacyjnych rozwiązań.

 Cele szczegółowe:

- Edukacja i szkolenie: poprawa wiedzy i umiejętności studentów w dziedzinie długoterminowej opieki domowej;

- Innowacja i rozwój: promowanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości i dostępności długoterminowej opieki domowej;

- Współpraca międzynarodowa: wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy między uczestnikami z różnych krajów.

Termin i miejsce:

14.10.2024 - 18.10.2024 na Uniwersytecie w Novo Mesto, Novo Mesto, Słowenia

- Online: od 21.10.2024 - 4.11.2024

- Online: Prezentacja wyników w specjalnej sekcji konferencji UNM: 14 listopada 2024

Wynik: krótki raport zawierający problem i rozwiązania, które można wdrożyć w praktyce.

Wyzwania:

Program będzie dotyczył głównych wyzwań długoterminowej opieki domowej, takich jak:

- problemy z finansowaniem,

- słaba dostępność usług medycznych, społecznych, psychologicznych i wsparcia (np. dostawa żywności, zakupy, fizjoterapia, edukacja) niezbędnych do jakościowego życia,

- nieskoordynowana opieka z pominięciem aspektów psychospołecznych, co prowadzi do samotności i izolacji społecznej. 

STRUKTURA PROGRAMU BIP obejmuje zajęcia na miejscu oraz część wirtualną.

Ukończenie programu oznacza zdobycie dodatkowych 3 punktów ECTS. 

BIP - Blended Intensive Programmes. Są to krótkie, intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według stawek dofinansowania dla kraju do którego realizowany jest wyjazd. Zasady obliczania dofinansowania i jego wypłaty są analogiczne jak przy wyjazdach w ramach Programu Erasmus+.

Grupa docelowa: studenci kierunków inżynieria, informatyka, ekonomia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna

Więcej informacji o Akademii można znaleźć tutaj.

Termin składania wniosków: do dnia 27 czerwca 2024

Zgłoszenia na wyjazd prosimy składać w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój 114 lub 115). Formularz zgłoszeniowy można również pobrać tutaj.

 

Pliki do pobrania