PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wyjazdy zagraniczne z DAAD Polska (wyjazdy krótkoterminowe i długoterminowe dla studentów i pracowni

DAAD od samego początku łaczy ludzi i swiat nauki. Ta obecnie jedna najważniejszych na świecie organizacji wspierających miedzynarodową wymianę akademicką powatała w 1925 r. Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystałojuz ponad 2 miliony studentów i naukowców, zarówno w Niemczech  jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół szkół wyższych i ich studentów. Zakres działalności wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów- DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni,wspiera inicjatywy promujace germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując gównych decydentó politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

 Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanychstudentów i absolwentów I stopnia:

Cel:

Uczestnictwo w letnich kursach języjowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie sodtępna jest na stronie www.daad.de/hsk-kursliste. Na podstawie tej listy ubiegajacy się o stypendia powinni dokonać wyboru 3 kursów (kursy objęte stypenium DAAD oznaczone są białym słoneczkiem na niebieskim pasku). Życzenia kandydatów będa w miarę możliwości brane pod uwagę , jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Kandydaci:

Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich,inżynierskich i magisterskich ze znajomością ze znajomościa na poziomie co najmniej B1.

Wysokość stypenuim:

950 euro +ryczałt  na podróż

Dotacje na podróze grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Cel:

Dotacje te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniuami, wymianę wiedzy i doświadczeńpodczas odwiedziń co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami,oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą miec powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kandydaci;

Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki.

Czas trwania podróży:

od 7 do 12 dni

Wysokośc dotacji:

  • 50 euro na dzień podrózy dla każdego uczestnika (poza maksymalnie15 studentami dotację otrzyma tlko jeden nauczyciel akademicki);
  • przyznana dotacja bedzie przelana na konto polskiej uczelni w polskiej walucie
  • DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymują odpowiednie broszury informacyjne)

Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków.

Cel:

Stypendia te umożliwiają kandydatom zw wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających i ("Master- Studium") lub studiów podyplomowych i uzyskanie tytułu  magistra ("Master") lub dyplomu ukonczenia studiów podyplomowych  w Niemczech. 

W ramach tego programu mozna także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócic do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Kandydaci:

Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium.

Czas trwania stypendium:

W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesiecy (minumum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2020. Stypendia przyznawane są na cały okres wybranych studiów (maksymalnie do 24 miesięcy). W przypadku dwuletnich programów kandydat musi przedłożyć DAAD w Bonn oceny uzyskane po pierwszym roku studiów. które uprawniają kandydata do kontynuacji studiów.

Wysokość stypendium:

850 Euro miesięcznie/dodatkowe świadczenia

Stypendia na pobyty badawcze od 1 do 6 miesięcy dla doktorantów i młodych naukowców 

Cel:

Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub go już ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.

Kandydaci:

Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs).

Czas trwania stypendium:

Od 1 do 6 miesięcy.

Wysokość stypendium:

1.200 euro miesięcznie (doktoranci/doktorzy) / dodatkowe świadczenia.

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 

Cel:

Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

Kandydaci:

Naukowcy / nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach i pozauczelnianych jednostkach naukowych.

Czas trwania stypendium:

Od 1 do 3 miesięcy.

Wysokość stypendium:

2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.