PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Praktyka zawodowa

Wyjazdy na praktykę

Praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów.
Można ją odbyć jako praktykę obowiazkową, która stanowi część programu studiów albo jako praktykę nieobowiązkową. Praktyka nieobowiązkowa jest także zaliczana do dorobku studenta.

DO JAKICH INSTYTUCJI MOŻNA WYJECHAĆ?
Na praktykę studencką Erasmusa możesz wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucj (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.

Wyjazdy na praktykę mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnię albo przez grupę uczelni (konsorcjum), które wspólnie organizują zagraniczne praktyki dla swoich studentów.

NA JAK DŁUGO?
Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Formalności przed wyjazdem
Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa trzeba podpisać następujące dokumenty: "porozumienie o programie praktyki" (Training Agreement), umowę dotyczącą wyjazdu.

"Porozumienie o programie praktyki" (Training Agreement) określa program i przebieg praktyki. Będzie ono podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział/uczelnię.

Umowa podpisywana z uczelnią macierzystą określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, m.in. czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się ze swoją uczelnią itp.

 

Karta Studenta Erasmusa

Prawa i obowiązki stypendysty zawiera Karta Studenta Erasmusa. Dokument ten wydawany jest przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przed każdym wyjazdem na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus+.

Pliki do pobrania