PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym/tekst jednolity Dz.U.z 2012r.,poz.572, z późn.zm./
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki /Dz.U. Nr 96,poz.615,z późn.zm/
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r..Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki/Dz.U.nr 96,poz.620, z późn.zm./
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011r.o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym,ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw/Dz.U. Nr 84,poz.455, z późn.zm/
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej/Dz.U.Nr 243,poz.1447/
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych/Dz.U.z 2012r.,poz.202, z późn.zm/
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie   kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
  /Dz.U.2012r./poz.877, z późn.zm/
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie  nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej/Dz.U. z 2013r.,poz.101/
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy,dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych/Dz.U.Nr 179,poz.1065/